м. Житомир

2011 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів

Відкритого акціонерного товариства

“Житомирський комерційний центр

громадського харчування”

Протокол №___ від 01 червня 2011 року

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ПРОДЦЕНТР»

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення Про загальні збори Публічного акціонерного товариства "Продцентр" (далі - Положення) розроблено відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту Публічного акціонерного товариства "Продцентр" (далі - Товариство).

1.2. Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення загальних зборів акціонерів Товариства (далі - загальних зборів), а також прийняття ними рішень.

1.3. Положення затверджується загальними зборами акціонерів Товариства і може бути змінено та доповнено лише ними.

 

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

 2.1. Вищим органом Товариства є загальні збори Товариства, які діють згідно з вимогами чинного законодавства України та Статуту.

Товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори). Річні загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

2.2. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства. До виключної компетенції загальних зборів належить:

1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;

2. внесення змін до статуту;

3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;

5. прийняття рішення про розміщення акцій;

6. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

7. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

9. затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та Ревізора Товариства, а також внесення змін до них;

10. прийняття рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства, якщо така перевірка проводилась на вимогу акціонера (акціонерів);

11. затвердження річного звіту Товариства;

12. розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України “Про акціонерні товариства”;

13. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України "Про акціонерні товариства";

14. прийняття рішення про форму існування акцій;

15. затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених Законом України “Про акціонерні товариства”;

16. прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;

17. обрання та відкликання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;

18. прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";

19. обрання Ревізора, прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Ревізором, встановлення розміру його винагороди,  обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів (контрактів);

20. затвердження висновків Ревізора;

21. обрання членів лічильної комісії та, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

22. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

23. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України “Про акціонерні товариства”, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

24. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізора;

25. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

26. обрання комісії з припинення Товариства;

27. прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення;

28. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно з Статутом Товариства.

2.3. Законом та (або) Статутом Товариства до виключної компетенції загальних зборів може бути віднесено й вирішення інших питань. Повноваження з питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

 

3. ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

3.1. У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На загальних зборах за запрошенням особи, яка їх скликає, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник профспілкової організації Товариства або інша спеціально уповноважена загальними зборами трудового колективу особа.

3.2. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему України.

3.3. На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

 

                                         4. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

4.1. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонерами, які цього вимагають.

4.2. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення загальних зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.

4.3. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення. Повідомлення про скликання Загальних зборів надсилається рекомендованим листом на адресу місцезнаходження (місця проживання) акціонера, зафіксовану у системі депозитарного обліку. У повідомленні про скликання Загальних зборів зазначаються відомості, передбачені чинним законодавством України.

4.4. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів.

4.5. Повідомлення про проведення загальних зборів Товариства має містити такі дані:

1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;

2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;

3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;

4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;

5) перелік питань, що виносяться на голосування;

6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

 

5. ДОКУМЕНТИ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ АКЦІОНЕРАМ, ТА ДОКУМЕНТИ, З ЯКИМИ АКЦІОНЕРИ МОЖУТЬ ОЗНАЙОМИТИСЯ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

5.1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

5.2. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не  пізніше ніж за  чотири дні до дати проведення загальних зборів.

 

6. ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

6.1. Порядок денний загальних зборів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

 

7. ПРОПОЗИЦІЇ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

7.1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до  складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

7.2. Пропозиція до порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який  пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

7.3. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Законом України “Про акціонерні товариства”, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

7.4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій Товариства, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів.

7.5. Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

7.6. Рішення про відмову у включенні до порядку денного загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками  5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого п.7.1. даного Положення

- неповноти даних, передбачених п.7.2. даного Положення

7.7. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного загальних зборів Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

7.8. Рішення про зміни до порядку денного Загальних зборів мають бути доведені до відома всіх акціонерів. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про зміни у порядку денному шляхом надсилання кожному акціонеру відповідного повідомлення рекомендованим листом.

 

8. ПРЕДСТАНИЦТВО АКЦІОНЕРІВ

8.1. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Посадові особи органів Товариства не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах.

8.2. Акціонер має право на підставі довіреності призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може посвідчуватися реєстратором, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

8.3. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

 

9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

9.1. Акціонери (їх представники), які беруть участь у 3агальних зборах, реєструються у визначений в повідомленні про проведення Загальних зборів час.

9.2. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться Реєстраційною комісією, призначеною Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів (за умови, що протягом встановленого законодавством строку Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів), функції Реєстраційної комісії покладаються на таких акціонерів.

9.3. Повноваження реєстраційної комісії за рішенням Наглядової ради на підставі відповідного договору можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію, в такому разі головою реєстраційної комісії є представник реєстратора, зберігача або депозитарія.

9.4. Реєстрація здійснюється в день проведення 3агальних зборів на підставі переліку акціонерів, які мають право брати участь у 3агальних зборах, складеного в установленому законом порядку.

9.5. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборів акціонерів Товариства.

9.6. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

9.7. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

9.8. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

9.9. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

9.10. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про їх проведення.

9.11. Головує на Загальних зборах голова наглядової ради, член наглядової ради чи інша особа, уповноважена наглядовою радою (рішення про обрання конкретної особи, яка головуватиме на загальних зборах приймається Наглядовою радою Товариства). Для ведення протоколу загальних зборів акціонерів загальні збори обирають секретаря загальних зборів.

9.12. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

9.13. Хід загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів загальних зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу загальних зборів.

 

10. КВОРУМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

10.1. 3aгальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 (шістдесяти) відсотків голосуючих акцій. Наявність кворуму визначається один раз на момент завершення реєстрації акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах.

 

11. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

11.1. Загальні збори не вправі приймати рішення з питань, які не включені до порядку денного.

11.2. Право голосу на загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій Товариства. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних, крім проведення кумулятивного голосування. Акціонер не може бути позбавлений права голосу.

11.3. Більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, приймаються рішення з наступних питань:

- внесення змін до Статуту Товариства;

- прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

- прийняття рішення про зміну типу Товариства;

- прийняття рішення про розміщення акцій;

- прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

- прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

- прийняття рішення про виділ та припинення Товариства (крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України “Про акціонерні товариства”), про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

11.4. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів  за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

11.5. З інших питань рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

11.6. Обрання загальними зборами акціонерів членів Наглядової ради Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування. При обранні членів Наглядової ради Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними до складу Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

11.7. Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом: одна акція – один голос, за винятком випадків кумулятивного голосування. Акціонер (його представник) має право голосувати виключно в межах сплачених ним акцій, право власності щодо яких підтверджене у встановленому чинним законодавством порядку.

Кумулятивне голосування застосовується під час обрання членів Наглядової ради Товариства;

11.8. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

 

12. СПОСІБ ГОЛОСУВАННЯ

12.1. Використання бюлетенів для голосування зобов’язково застосовується під час обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування, при вирішенні питань обов’язкового викупу Товариством акцій на вимогу акціонерів відповідно до чинного законодавства України, в інших випадках, передбачених чинним законодавством України, Статутом Товариства, а також якщо вимога щодо використання бюлетенів встановлена Загальними зборами при вирішенні питань порядку (регламенту) проведення Загальних зборів.

12.2. З інших питань голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться шляхом відкритого голосування, без використання бюлетенів для голосування.

12.3. У разі проведення голосування з питань обрання членів Наглядової ради Товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

12.4.Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

1) повне найменування Товариства;

2) дату і час проведення загальних зборів;

3) перелік кандидатів у члени органу Товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

4) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;

5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;

6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

12.5. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України “Про акціонерні товариства”, - акціонерами, які цього вимагають.

12.6. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених чинним законодавством, не враховуються під час підрахунку голосів.

 

13. ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ

13.1. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається загальними зборами акціонерів.

13.2. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

13.3. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію. Умови такого договору затверджуються загальними зборами акціонерів.

 

14. ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

14.1. За результатами голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії реєстратору, зберігачу або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник реєстратора, зберігача або депозитарія.

14.2. Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

14.3. Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах під час яких проводилося голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом направлення поштою відповідної інформації рекомендованими листами.

14.4. Протоколи Загальних зборів Товариства складаються протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів, підписуються головуючим і секретарем загальних зборів, після чого підшиваються, скріплюються печаткою Товариства та підписом директора Товариства та передаються виконавчому органу для виконання і зберігання.

 

15. ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

15.1. Скликання чергових загальних зборів здійснюється на підставі рішення Наглядової ради, яке повинно містити:

- дату, час та місце проведення зборів;
- перелік питань, включених до порядку денного;
- порядок реєстрації акціонерів;
- перелік документів, пов'язаних з порядком денним, та порядок ознайомлення з ними акціонерів;
- текст повідомлення акціонерів;
- дату, на яку складається перелік акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборів;
- затверджені зразки бюлетенів для голосування з кожного питання порядку денного;
- інформацію про формування робочих органів загальних зборів;
- прізвище посадової особи Товариства, відповідальної за підготовку та проведення зборів.

15.2. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою Радою:

- з власної ініціативи;

- на вимогу виконавчого органу в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

- на вимогу Ревізора Товариства;

- на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків акцій Товариства;

- в разі неплатоспроможності Товариства, а також, якщо цього вимагають інтереси Товариства в цілому;

- в інших випадках, встановлених законом.

15.3. Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

15.4. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

15.2. Позачергові загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

15.3. Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів Товариства може бути прийнято тільки з підстав, визначених Законом України "Про акціонерні товариства".

15.4. У разі якщо протягом зазначеного вище строку Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

15.5. Товариство або особа, які ведуть облік прав власності на акції Товариства, зобов'язані протягом п'яти робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій Товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових загальних зборів Товариства, за запитом Наглядової ради Товариства.

15.6. У разі скликання загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства.