м. Житомир

2011 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів

Відкритого акціонерного товариства

“Житомирський комерційний центр

громадського харчування”

Протокол №___ від 01 червня 2011 року

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО РЕВІЗОРА

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ПРОДЦЕНТР»

 

1.   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.        Положення “Про ревізора Публічного акціонерного товариства "Продцентр" (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту Публічного акціонерного товариства "Продцентр"

1.2.        Положення визначає правовий статус, строк повноважень, порядок організації роботи ревізора Товариства.

1.3.        Положення затверджується загальними зборами акціонерів Товариства і може бути змінено та доповнено лише ними.

 

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС РЕВІЗОРА

2.1. Ревізор є одноособовим органом Товариства, який здійснює контроль та перевірку фінансово-господарської діяльністю Товариства.

2.2. Ревізор здійснює контроль шляхом проведення перевірок і доповідає про результати проведених ним перевірок Загальним зборам, а в період між Загальними зборами – Наглядовій раді Товариства. Наглядова рада Товариства не є по відношенню до ревізора  керівним органом.

 

3.       ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ РЕВІЗІОРА

 3.1. Ревізор для виконання своїх обов’язків має такі права:

-  право доступу у приміщення Товариства;

- право вимагати надання фінансових, бухгалтерських та інших документів, необхідних для проведення перевірок і розслідувань. Директор Товариства зобов'язаний забезпечити доступ Ревізору до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства. Такі документи мають бути надані не пізніше 15 робочих днів з дати отримання Виконавчим органом письмової вимоги Ревізора про їх надання;

- право залучати до проведення перевірки незалежних аудиторів;

- право отримувати письмові пояснення від інших посадових осіб та працівників Товариства;

- право брати участь у засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу;

- право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та подавати Наглядовій раді вимоги щодо скликання позачергових загальних зборів;

- право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого  голосу;

- вимагати проведення позачергового засідання наглядової ради Товариства з метою вирішення питань, пов’язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства;

- вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства.

3.2. Ревізор під час проведення перевірок і контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства має право перевіряти, зокрема:

- достовірність і повноту даних, яка міститься у річній фінансовій звітності Товариства;

- відповідність ведення обліку та складання звітності відповідним нормативним актам;

- вірність відображення в бухгалтерському обліку проведених фінансово-господарських операцій;

- дотримання посадовими особами Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинів від імені Товариства;

- дотримання порядку оплати акцій Товариства;

- стан розрахунків по акціях з акціонерами, дотримання прав їх власників щодо розподілу прибутку, переважного права в придбанні акцій, що розміщуються;

- фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, відповідність чистих активів вимогам чинного законодавства;

- виконання рішень щодо усунення недоліків, виявлених попередньою ревізією;

- вжиття виконавчим органом Товариства заходів щодо недопущення непродуктивних витрат, а у разі їх наявності – вжиття відповідних заходів до конкретних винуватців;

- правильність розрахунків і дотримання строків перерахувань до бюджету податків і платежів, а також правильність проведення розрахунків із банківськими установами;

- дотримання положень Статуту при укладанні договорів з іншими особами;

- дотримання положень Статуту при отриманні кредитів;

- використання коштів резервного фонду Товариства;

- стан каси і майна Товариства;

- дотримання інших вимог законодавства в процесі фінансово-господарської діяльності Товариства.

3.3. Ревізор зобов’язаний:

- проводити перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;

- здійснювати ревізію бухгалтерських документів;

- готувати висновки за наслідками проведення планових та позапланових перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

- належним чином виконувати свої обов’язки та реалізовувати повноваження, надані чинним законодавством та Статутом для повного і об’єктивного проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

- доповідати загальним зборам акціонерів та наглядовій раді Товариства про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення;

- негайно інформувати наглядову раду про факти шахрайства та зловживань, які виявлені під час перевірок;

- здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень;

- вимагати скликання загальних зборів акціонерів або проведення засідання Наглядової ради у випадку виникнення загрози інтересам Товариства або в разі виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

3.4. Ревізор несе персональну відповідальність за достовірність, повноту та об’єктивність відомостей, які містяться у його висновках та рішеннях, а також інших документах, підготовлених ним.

 

4.       СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ РЕВІЗОРА

4.1.   Ревізор обирається строком на 3 (три) роки.

4.2.   У разі, якщо після закінчення строку, на який обраний Ревізора, загальними зборами з будь-яких причин не буде прийнято рішення про обрання або переобрання Ревізора, його повноваження продовжуються до моменту прийняття загальними зборами рішення про обрання або переобрання Ревізора.

4.3.   Одна й та сама особа може переобиратися  ревізором необмежену кількість разів.

4.4.   Ревізор набуває повноважень і приступає до виконання посадових обов’язків з моменту його обрання Загальними зборами. З цього моменту повноваження попередньо обраного Ревізора припиняються, окреме голосування щодо припинення його повноважень та окреме рішення Загальними зборами у цьому випадку не вимагається, і відповідне питання може не включатись до порядку денного Загальних зборів.

4.5.   Після обрання з Ревізором укладається цивільно-правовий договір, у якому передбачаються права, обов’язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання договору тощо. Такий цивільно-правовий договір може бути або оплатними або безоплатними. Такий договір від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. 

4.6. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень Ревізора. Повноваження Ревізора можуть бути достроково припинені Загальними зборами з одночасним припиненням договору з ним у разі:

4.6.1. незадовільної оцінки його діяльності Загальними зборами за підсумками роботи за рік;

4.6.2. невиконання або неналежного виконання Ревізором своїх обов’язків.

4.7. Без рішення Загальних зборів повноваження Ревізора з одночасним припиненням договору припиняються:

4.7.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариство за два тижні – повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати одержання Товариством відповідної письмової заяви.

4.7.2. у разі неможливості виконання обов’язків Ревізора за станом здоров’я –повноваження припиняються з дати одержання Товариством письмової заяви Ревізора або, у разі неможливості підписання Ревізором такої заяви, документа від медичної установи.

4.7.3. у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов’язків  Ревізора – повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рішенням суду.

4.7.4. у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим – повноваження припиняються з дати одержання Товариством відповідного документа, що згідно з чинним законодавством встановлює такий факт.

4.7.5. у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню Ревізором своїх обов'язків.

 

5.       ОБРАННЯ РЕВІЗОРА

5.1.   Ревізор обирається загальними зборами акціонерів з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. 

5.2.   Право висувати кандидатів для обрання Ревізора мають акціонери Товариства. Акціонер має право висувати власну кандидатуру.

5.3.   Ревізором не можуть бути:

- Директор.

- Голова та члени Наглядової Ради.

- Корпоративний секретар (у разі його призначення).

- Особа, яка не має повної цивільної дієздатності.

- Члени інших органів товариства.

Ревізор не може входити до складу лічильної комісії Товариства.

5.4. Пропозиція акціонера про висування кандидатів для обрання на посаду Ревізора подається безпосередньо до Товариства або надсилається листом на адресу Товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який  пропонується цим акціонером на посаду Ревізора. У разі підписання пропозиції представником акціонера до пропозиції додається довіреність (копія довіреності, засвідчена у встановленому порядку), що містить відомості, передбачені чинним законодавством.

5.5. Рішення про включення або відмову щодо включення кандидата до списку кандидатур для голосування по виборах на посаду Ревізора Товариства приймається Наглядовою радою - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

5.6. Рішення про відмову щодо включення кандидата до списку кандидатур для голосування щодо обрання Ревізора Товариства може бути прийняте тільки у разі:

  недотримання акціонерами строку, встановленого частиною п. 5.4 цього Положення;

  неподання даних, передбачених п. 5.4 цього Положення;

  якщо особа, яка висувається для обрання на посаду Ревізора, не відповідає вимогам, встановленим п.п. 5.1., 5.3. цього Положення;

5.7. Директор Товариства не пізніше як за три дні до проведення загальних зборів повинен направити рекомендованим листом або вручити за власним підписом кожному кандидату, включеному до списку кандидатур для голосування на виборах Ревізора Товариства, повідомлення, яке має містити інформацію про:

  орган Товариства, до якого висувається особа;

  те, хто вніс пропозицію про висунення його кандидатури і якою кількістю голосів володіють акціонери, які висунули його кандидатуру.

Кандидат, якого висунули для обрання на посаду Ревізора, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Товариство.

5.8.      Рішення про обрання Ревізора приймається простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів), які беруть участь у загальних зборах. Голосування здійснюється відкритим голосуванням.

 

5.     ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РЕВІЗОРА

6.1.  Ревізор здійснює свої повноваження, складає висновки, звіти та приймає рішення одноособово.

6.2.   Організаційними формами роботи Ревізора є:

·         планові та спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;

6.3.   Планова перевірка проводиться ревізором не рідше одного разу на рік за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за рік з метою надання загальним зборам акціонерів висновків по річних звітах та балансах. Строк проведення планової перевірки не повинен перевищувати 10 днів.

6.4. Спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства проводяться за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, виконавчого органу, з власної ініціативи Ревізора або на вимогу акціонерів Товариства, які на момент подання вимог сукупно є власниками більше 10 відсотків акцій Товариства.

Про результати перевірок, які проводились за ініціативою Наглядової ради чи акціонерів Ревізор інформує Наглядову раду та звітує про таку перевірку на найближчих Загальних зборах.

6.5.  Перевірка діяльності Товариства на вимогу вищевказаних осіб має бути розпочата не пізніше як за 15 робочих днів з дня надходження відповідної вимоги про проведення перевірки.

6.6  Позапланові перевірки проводяться Ревізором:

·         з власної ініціативи;

·         за рішенням загальних зборів акціонерів;

·         за рішенням наглядової ради;

·         на вимогу акціонерів (акціонера), які володіють у сукупності понад 10% голосів.

6.7. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізор складає висновок, в якому має міститися:

·         підтвердження достовірності даних фінансової звітності Товариства за відповідний період;

·         інформація про факти порушення актів законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та надання звітності;

·         інформація про інші факти, виявлені під час проведення перевірки.

Висновок повинен бути остаточно оформлений не пізніше трьох робочих днів з дня її закінчення.

 

7.       ЗВІТ РЕВІЗОРА

7.1.        Документи, складені Ревізором за підсумками проведення перевірки (висновок, пропозиції щодо усунення виявлених під час перевірки порушень та недоліків) мають бути протягом одного робочого дня з моменту їх оформлення передані до наглядової ради Товариства для оперативного розгляду та реагування на результати здійсненого контролю на найближчому засіданні наглядової ради, а також ініціатору проведення позапланової перевірки. Висновок за результатами планової перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства повинен бути наданий наглядовій раді Товариства не пізніше як за 30 днів до дати проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

7.2.        Ревізор доповідає про результати проведених загальним зборам акціонерів та наглядовій раді Товариства.

7.3.         Доповідь Ревізора загальним зборам акціонерів  має містити:

1)             інформацію про проведені планові та позапланові перевірки та складені за їх підсумками висновки з посиланнями на відповідні документи та необхідними поясненнями до них;

2)             пропозиції щодо усунення виявлених під час перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства;

3)             інформацію про достовірність річного балансу та необхідні пояснення до нього, а також рекомендації щодо затвердження його загальними зборами.