м. Житомир

2011 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів

Відкритого акціонерного товариства

“Житомирський комерційний центр

громадського харчування”

Протокол №___ від 01 червня 2011 року

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ПРОДЦЕНТР»

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.  Положення про наглядову раду Публічного акціонерного товариства "Продцентр" (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту Публічного акціонерного товариства "Продцентр" (далі - Товариство).

1.2.  Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи наглядової ради, а також права, обов'язки та відповідальність членів наглядової ради Товариства.

1.3.  Положення затверджується загальними зборами акціонерів Товариства і може бути змінено та доповнено лише зборами.

 

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1.   Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів Товариства в період між проведенням Загальних зборів, і в межах компетенції, визначеної законодавством Статутом Товариства, рішеннями загальних зборів акціонерів, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

2.2.   Метою діяльності наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю виконавчого органу Товариства.

2.3.   Компетенція наглядової ради визначається законодавством, Статутом, та рішеннями вищого органу  Товариства.

2.4. Наглядова рада підзвітна Загальним зборам, рішення яких є для неї обов’язковими, подає на затвердження Загальних зборів щорічний звіт про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

 

3. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1.   Члени Наглядової ради мають права, визначені законодавством, Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів, зокрема:

-   отримувати будь-яку інформацію про діяльність Товариства, знайомитися з документами Товариства, отримувати їх копії, а посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації на її запит;

-  вимагати скликання засідання Наглядової ради Товариства;

- отримувати справедливу винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена
наглядової ради. Розмір винагороди встановлюється рішенням загальних зборів акціонерів Товариства.

3.2.      Члени наглядової ради зобов'язані:

- діяти в інтересах Товариства;  
- керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства;
- виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства;

- особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акціонерів, засіданнях наглядової ради та в роботі комітетів наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах та засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності;

- дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);

- дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.

3.3. З членами Наглядової ради укладаються цивільно-правові чи трудові договори (контракти), що визначають порядок роботи та відповідальність кожного члена Наглядової ради, а також порядок виплати винагороди голові та членам Наглядової ради, розмір їх винагороди. Від імені Товариства такий договір підписується директором Товариства або іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. За рішенням загальних зборів такий договір може бути оплатним або безоплатним. Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

3.4. Члени Наглядової ради у випадку порушення, невиконання або неналежного виконання ними своїх обов’язків, а також у випадку незаконного розголошення відомостей, що стали відомі їм як посадовим особам

Товариства, несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства. Члени Наглядової ради повинні добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства.

3.5. Члени наглядової ради, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у
розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені
чинним законодавством України.

3.6. При визначенні підстав та розміру відповідальності членів наглядової ради повинні бути
прийняті до уваги звичайні умови ділового обігу та інші обставини, які мають значення для справи.

3.7. Товариство має право звернутися з позовом до члена наглядової ради про відшкодування
завданих йому збитків на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства.

 

4. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1.      Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

4.2. Наглядова рада обирається загальними зборами у кількості трьох осіб строком на 3 роки. До складу наглядової ради входять голова та члени наглядової ради.

4.3. Член наглядової  ради  не  може  бути  одночасно  директором та (або) (ревізором)  Товариства.

 

5. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1    Члени наглядової ради обираються загальними зборами акціонерів.

5.2    Право висувати кандидатів для обрання до складу наглядової ради мають акціонери Товариства. Акціонер має право висувати власну кандидатуру.

5.3. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний
склад наглядової ради.

5.4. Пропозиція акціонера про висування кандидатів для обрання до складу наглядової ради
подається безпосередньо до Товариства або надсилається рекомендованим листом на адресу Товариства
не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який  пропонується цим акціонером до складу Наглядової Ради Товариства. У разі підписання пропозиції представником акціонера до пропозиції додається довіреність (копія довіреності, засвідчена у встановленому порядку), що містить відомості, передбачені чинним законодавством.

5.5. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Законом України “Про акціонерні товариства”, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

5.6. Рішення про відмову щодо включення кандидата до списку кандидатур для голосування по виборах, до складу Наглядової ради Товариства може бути прийняте тільки у разі:

  недотримання акціонерами строку, встановленого частиною п. 5.4 цього Положення;

  неподання даних, передбачених п. 5.4 цього Положення;

     якщо особа, яка висувається для обрання до складу наглядової ради, не відповідає вимогам, встановленим пп. 4.1, 4.3 цього Положення;

5.6. Директор Товариства не пізніше як за три дні до проведення загальних зборів повинен направити рекомендованим листом або вручити за власним підписом кожному кандидату, включеному до списку кандидатур для голосування на виборах до складу Наглядової ради Товариства, повідомлення, яке має містити інформацію про:

        орган Товариства, до якого висувається особа;

        те, хто вніс пропозицію про висунення його кандидатури і якою кількістю голосів володіють акціонери, які висунули його кандидатуру.

Кандидат, якого висунули для обрання до складу наглядової ради Товариства, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Товариство.

5.7. Наглядова рада обирається Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування.

При кумулятивному голосуванні щодо обрання членів Наглядової ради загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

5.8. Під час обрання Наглядової ради голосування проводиться виключно із застосуванням бюлетенів для голосування.

5.9. Обраними до складу Наглядової ради Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

5.10. Якщо кількість голосів, яку акціонер (його представник) віддав за кандидата (кандидатів), перевищує загальну кількість голосів, яку такий акціонер має під час кумулятивного голосування, то голоси акціонера не враховуються лічильною комісією при підрахунку голосів.

5.11. Якщо кількість голосів, яку акціонер (його представник) віддав за кандидата (кандидатів), є меншою загальної кількості голосів, яку такий акціонер має під час кумулятивного голосування, то лічильною комісією враховуються голоси акціонера віддані за кандидата (кандидатів).

5.12. Якщо за результатами кумулятивного голосування щодо обрання членів наглядової ради лічильна комісія встановить, що кількість кандидатів у члени наглядової ради, за яких були віддані голоси акціонерів, є меншою за встановлений кількісний склад наглядової ради, то рішення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятим, а склад наглядової ради - несформованим.

5.13. Якщо за результатами кумулятивного голосування кількість кандидатів, які можуть вважатися обраними до складу наглядової ради, перевищує кількісний склад цього органу у зв'язку з тим, що два або більше кандидатів набрали рівну кількість голосів, і результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатів вважається обраним до складу наглядової ради, то рішення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятим, а склад наглядової ради - несформованим.

5.14. Якщо акціонер під час обрання наглядової ради шляхом кумулятивного голосування розподіляє свої голоси між кількома кандидатами, він може віддати за кожного з кандидатів цілу кількість голосів.

5.15. Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання повного складу Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування.

5.16. Якщо за результатами голосування Наглядова рада Загальними зборами у повному складі не обрана, протягом 60 днів з дати проведення таких зборів скликаються позачергові Загальні збори, до порядку денного яких вноситься питання про обрання Наглядової ради. У такому разі повноваження членів діючої Наглядової ради продовжуються до дати схвалення Загальними зборами рішення про обрання складу Наглядової ради.

5.17. У разі дострокового припинення повноважень члена (членів) наглядової ради без рішення загальних зборів обрання нового члена (членів) наглядової ради можливе лише шляхом обрання всього складу наглядової ради шляхом кумулятивного голосування.

 

6. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1. Наглядова рада обирається строком на 3 роки. Одна й та сама особа може обиратися до складу  Наглядової ради неодноразово.

6.2. Член Наглядової ради набуває повноважень і приступає до виконання посадових обов’язків з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів Товариства. З моменту затвердження повного складу Наглядової ради повноваження попереднього складу Ради припиняються, а попередній склад Наглядової ради вважається відкликаним. В цьому випадку окреме голосування з питання припинення повноважень попереднього складу наглядової ради і окреме рішення Загальних зборів не вимагаються.

Обрані члени Наглядової ради виконують свої обов’язки до закінчення строку повноважень Наглядової ради та/або доки не набуде повноважень новообраний склад Наглядової ради, за виключенням випадків дострокового припинення повноважень Наглядової ради чи окремих її членів.

6.3. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами акціонерів. З моменту обрання повного складу Наглядової ради повноваження попереднього складу Ради припиняються, а попередній склад Наглядової ради вважається відкликаним. В цьому випадку окреме голосування з питання припинення повноважень попереднього складу наглядової ради і окреме рішення Загальних зборів не вимагаються.

6.4. В разі прийняття рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради, таке рішення може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

6.5. Повноваження членів Наглядової ради припиняються в разі прийняття рішення про припинення їх повноважень, обрання нового складу ради та в інших випадках, визначених чинним законодавством, Статутом Товариства та договором, укладеним Товариством з членом Ради. В таких випадках члени Наглядової ради, повноваження яких припинені, вважаються відкликаними. В разі прийняття рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради, таке рішення може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

6.6. Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

- в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

6.7.  Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.

 

7. ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

7.1. Голова наглядової ради Товариства обирається на першому засіданні Ради членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

7.2. Голова Наглядової ради:

- організовує роботу наглядової ради;

- скликає засідання наглядової ради та головує на них;

- має право відкривати Загальні збори;

- має право ініціювати створення в Наглядовій раді постійних або тимчасових комітетів з питань аудиту та з питань інформаційної політики  Товариства з числа членів Наглядової ради;

- готує доповідь та звітує перед загальними зборами акціонерів про діяльність наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;

- підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства;

- скликає засідання наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань наглядової ради;

- виконує інші повноваження, надані йому Загальними зборами акціонерів.

7.3. У разі відсутності або неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

7.4. Голова Наглядової ради може ініціювати створення в Наглядовій раді постійних або тимчасових комітетів з питань аудиту та з питань інформаційної  політики  Товариства з числа членів Наглядової ради. Очолюють комітети члени Наглядової ради, обрані за пропозицією акціонера, який не контролює діяльність Товариства. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки,  приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради.

7.4.1. Рішення про строк діяльності комітету, продовження строку його діяльності або про припинення діяльності комітету приймається Наглядовою радою. Порядок утворення, функції та повноваження постійних та тимчасових комітетів, їх структура, порядок залучення інших осіб до роботи комітету, а також інші питання, пов’язані з діяльністю комітетів, визначаються Наглядовою радою в положенні про відповідний комітет, що затверджується Наглядовою радою. Компетенція Комітету залежить від цілей та завдань, для яких було створено Комітет, та визначається у вищевказаному Положенні про Комітет.

7.4.2. Кількісний склад комітету визначається рішенням Наглядової ради. Наглядова Рада зі складу членів комітету обирає голову комітету. Члени Комітету обираються на строк діяльності Комітету, але Наглядова рада вправі у будь-який час припинити повноваження будь-якого з членів Комітету і обрати замість нього іншу особу.

7.4.3. Організаційною формою роботи Комітету є засідання, які скликаються головою комітету по мірі необхідності. Засідання Комітету є правомочним за умови присутності на ньому всіх членів Комітету. Порядок скликання засідань Комітету визначається Наглядовою радою в положенні про відповідний комітет. Кожен член Комітету під час голосування має один голос. Рішення приймаються простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів, голос голови Комітету є вирішальним.

7.4.4. Рішення, прийняті Комітетом, оформлюються Протоколом, який підписується всіма членами Комітету і надається протягом 5 робочих днів голові Наглядової ради Товариства. Рішення комітету носить рекомендаційний характер.

 

8. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

8.1. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

8.2. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

8.2.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

8.2.2. затвердження інших внутрішніх документів Товариства, крім тих, що визначені в п.8.25 Статуту Товариства;

8.2.3. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

8.2.4. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонері Товариства";

8.2.5. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

8.2.6. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

8.2.7. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

8.2.8. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні Товариства";

8.2.9. обрання та припинення повноважень Директора;

8.2.10. затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди. Надання повноважень на підписання такого контракту;

8.2.11. прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово виконуватиме повноваження Директора;

8.2.12. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

8.2.13. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України “Про акціонерні товариства”;

8.2.14. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

8.2.15. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством;

8.2.16. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до чинного законодавства;

8.2.17. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про  заснування інших юридичних осіб;

8.2.18. вирішення питань, передбачених розділом XVI Закону України “Про акціонерні товариства”, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

8.2.19. прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

8.2.20. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

8.2.21. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

8.2.22. прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

8.2.23. надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій відповідно до статті 65 Закону України “Про акціонерні товариства“, що регулює порядок придбання акцій Товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій;

8.2.24. прийняття рішення про обрання конкретної особи, яка головуватиме на загальних зборах;

8.2.25. затвердження ринкової вартості акцій при розміщенні або продажу раніше викуплених акцій;

8.2.26. прийняття рішення стосовно доцільності створення посади Корпоративного секретаря а в разі створення посади Корпоративного секретаря – обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, визначення розміру його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов трудового або іншого договору з Корпоративним секретарем;

8.2.27. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.

 

9. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

9.1. Наглядова рада приймає рішення в межах своєї компетенції на засіданнях. Засідання Наглядової ради проводяться не рідше одного разу на квартал.

9.2 Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Крім того, засідання Наглядової ради також скликаються на письмову вимогу Ревізора, Директора, акціонерів, які в сукупності володіють більш ніж 10 відсотками голосів. При цьому письмова вимога, що подається ініціатором позачергового засідання Наглядової ради, повинна містити перелік питань, які мають бути розглянуті Наглядовою радою на засіданні. Позачергове засідання Наглядової ради має бути скликано не пізніше 10 днів з дня надходження вимоги про скликання від вказаних вище осіб.

9.3. Про наступне засідання Наглядової ради її членів має бути повідомлено особисто або будь-яким засобом зв’язку (телефон, факс і т.п.) не пізніше як за 3 робочі дні до дати засідання, крім випадків, коли дату проведення і порядок денний наступного засідання було визначено на попередньому засіданні. Повідомлення має містити відомості про дату, час і місце проведення засідання, а також порядок денний засідання.

9.4. Порядок денний наступного засідання наглядової ради затверджується головою наглядової ради. Не пізніше як за один робочий день до дати проведення засідання будь-який член Наглядової ради може запропонувати доповнення до порядку денного засідання.

9.5. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше 2/3 її складу. На вимогу Наглядової ради в її засіданнях бере участь директор Товариства.

9.6. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень право вирішального голосу має голова Наглядової ради.

9.7. Рішення наглядової ради приймається, як правило, способом відкритого голосування. На вимогу будь-кого з членів наглядової ради може бути проведене таємне голосування з використанням бюлетенів для голосування.

9.8. Під час засідання наглядової ради ведеться протокол. Протокол засідання наглядової ради має бути остаточно оформлений протягом п’яти днів з дати проведення засідання.

У протоколі засідання наглядової ради зазначаються:

- місце і дата проведення засідання;

- особи, які брали участь у засіданні;

- порядок денний засідання;

- питання, винесені на голосування, та підсумки голосування з кожного питання;

-  зміст прийнятих рішень.

9.9. Протокол засідання  наглядової  ради  підписує головуючий на засіданні та члени Наглядової ради, які брали участь в засіданні. Член наглядової ради, який не згоден із рішеннями, що прийняті на засіданні, може протягом 2 днів з дати проведення засідання викласти у письмовій формі і надати свої зауваження голові наглядової ради Товариства. Зауваження членів наглядової ради додаються до протоколу і стають його невід'ємною частиною.

9.10.  Рішення наглядової ради доводяться до їх виконавців у вигляді виписок із протоколу.

9.11.      Контроль за виконанням рішень, прийнятих наглядовою радою, здійснює голова наглядової ради.

9.12. Протоколи засідань наглядової ради підшиваються до книги протоколів та передаються архіву Товариства. Протоколи засідань наглядової ради зберігаються протягом всього строку діяльності Товариства.

9.12. Працівники Товариства, які мають доступ до протоколів та документів наглядової ради, несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації.

9.13. Книга протоколів або засвідчені витяги з неї повинні надаватися для ознайомлення акціонерам та посадовим особам органів управління Товариства у порядку, передбаченому чинним законодавством та документами Товариства.