ПАТ “ВОЛОДАРСЬКО-ВОЛИНСЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД”

Повідомлення про збори 2020

Статут Товариства

Протоколи про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів

Свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій Товариства

Проспект емісії акцій товариства

Дружественный сайт : бесплатный хостинг

Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства

Протоколи загальних зборів

Висновки  ревізійної  комісії  (ревізора)

Висновки  аудитора Товариства

Фінансова звітність Товариства

Документи  звітності, що подаються відповідним державним органам

Особлива інформація про Товариство

Положення про філії та представництва Товариства

Перелік афілійованих осіб Товариства

Внутрішні положення, що регулюють діяльність органів Товариства

 

 

 

Засновницький (установчий договір)

Повідомлення про зміни в порядку денному загальних зборів

Повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права у процесі приватного розміщення акцій при додатковій емісії

Повідомлення про прийняте загальними зборами рішення про припинення акціонерного товариства

Повідомлення про прийняте рішення про дематеріалізацію цінних паперів (забезпечення існування цінних паперів в бездокументарній формі)

Звіти управителя іпотечним покриттям за результатами перевірки іпотечного покриття

 

 

 

Інформація про придбання акцій за наслідками придбання контрольного пакета акцій, або значного контрольного пакета акцій, або домінуючого контрольного пакета акцій

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій товариства